Kampania społeczna – Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillingu

Kampania społeczna – Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillingu w roku szkolnym 2022 – 2023 będzie wdrażana w szkołach we współpracy z Uniwersytetem humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

Prześladowanie i dręczenie rówieśnicze buillung– jest definiowane jako forma zachowań agresywnych charakteryzujących się systematycznością, brakiem równowagi siły i władzy między agresorami a ofiarami oraz intencyjnością skrzywdzenia ofiary (Salmivalli, 2014; Olweus, 1993). Jest to zjawisko uniwersalne występujące w formie bezpośredniej (przemoc fizyczna, werbalna, materialna i seksualna) oraz pośredniej o charakterze relacyjnym. Dotyczy ono relacji interpersonalnych ofiary w grupie rówieśniczej, czyli układów towarzyskich i przyjacielskich oraz popularności i akceptacji w grupie. Może mieć miejsce w szkole lub internecie, np. poprzez rozpowszechnianie plotek, niszczenie reputacji, wykluczenie i marginalizację lub ciche traktowanie i ignorowanie (Gini, Pozzoli, 2009; Olweus, 2002; Salmivalli, 2014).

Problem jest w znacznym stopniu obecny w polskich szkołach na co wskazują badania Instytutu Badań Edukacyjnych, w których wzięło udział 10 993 uczniów z 555 klas: 54% uczniów szkół podstawowych, 36% uczniów szkół średnich, 35% uczniów szkół zawodowych i 36% uczniów techników padło ofiarą obgadywania, izolowania i nastawiania klasy przeciwko nim. Wyzywania, obrażania i krzyczenia doświadczyło 49% uczniów szkół podstawowych, 19% licealistów, 22% uczniów szkół zawodowych i 24% uczniów technikum.

Należy także wspomnieć o ośmieszaniu i poniżaniu, agresji materialnej, fizycznej i elektronicznej, której ofiarami jest spora grupa uczniów wszystkich wspomnianych szkół. Uczniowie zapytani o to jakie zachowanie ich rówieśników są dla nich najbardziej dotkliwe najczęściej wskazywali: nastawienie klasy przeciwko komuś (46% wskazuje te zachowanie jako bardzo przykre a 30 % jako przykre ); wykluczanie, izolowanie (odpowiednio 36 i 39%), niszczenie przedmiotów (38 i 35%); pobicie wymagające interwencji pielęgniarki lub lekarza (48 i 35%) (Przewłocka 2015, s. 25).

 

Założenia programowe kampanii:

Program Kampanii Społecznej Falochron został opracowany w ścisłej współpracy z jego autorem – prof. dr hab. Jackiem Kurzępą, specjalizującym się w dziedzinie socjologii młodzieży oraz autorem licznych publikacji na temat profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Kampania kładzie nacisk na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu i wzmacnianiu czynników chroniących. Program Kampanii został oparty o teorię resilience, która zakłada analizę mechanizmów psychologicznych oddziałujących na młodego człowieka, w których identyfikuje się specyficzne dla danego środowiska przyczyny problemów. Taki sposób podejścia skutkuje tworzeniem modeli skutecznie korygujących występujące sytuacje trudne dla młodego człowieka.

 

Cel kampanii:

Celem projektu jest implementacja programu Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillinguw 15 placówkach edukacyjnych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) województwa śląskiego w okresie od 1.10.2022 r. – 30.06.2023 r. m.in.
poprzez współpracę z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

Nadrzędnym celem programu jest zbudowanie sieci lokalnych Szkolnych Falochronów, czyli wzmocnień wobec czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka.

 

Korzyści płynące dla szkoły:

Indywidualne Szkolne Falochrony to pomysł na nową jakość profilaktyki w szkołach/placówkach, który sprawdził się już w latach 2012 – 2016, kiedy to program został zaimplementowany w ośmiu śląskich miastach: Katowicach, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie oraz Rybniku. Łącznie Falochron realizowało 77 szkół.

Zaś w latach 2016 – 2018 Falochron objął działaniem 16 województw w Polsce i był realizowany w ramach Programu Bezpieczna+.

W roku szkolnym 2022 – 2023 Falochron dla Śląska był realizowany wraz z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Jego celem było uruchomienie w środowiskach szkolnych empatii i rówieśniczego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19.

W ubiegłorocznej edycji Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży wzięło udział 65 nauczycieli z 15 szkół.

 

Dlaczego ważna jest Profilaktyka buillingu.

Zarówno badania przeprowadzone przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach jak i ogólnopolskie badania prowadzone przez instytucje publiczne pokazują, że w polskich szkołach problem prześladowania rówieśniczego jest elementem codzienności. Problem ten – w zależności od przyjętych wskaźników i metodologii – staje się istotnym ciężarem dla 10-20% uczniów. Jednak pozostali, nawet jeśli nie są bezpośrednio dotknięci powtarzalnymi aktami przemocy pozostają jej świadkami, co istotnie psuje klimat szkoły i klimat klasy prowadząc nie tylko do gorszego rozwoju społeczno-emocjonalnego dotkniętych uczniów, ale i do problemów w nauce.

Korzyści płynące z profilaktyki buillingu w szkole.

Zapoznanie nauczycieli z systemem zapobiegania przemocy RESQL – składający się z aplikacji mobilnej, panelu wsparcia nauczyciela interwenta oraz scenariuszy lekcji realizowanych przez wychowawców i pedagogów.

 

Harmonogram działań w Falochronie

Rok 2022

Wrzesień/ październik 2022 Rekrutacja placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), które wezmą udział w projekcie
20 października
2022 r.
Konferencja rozpoczynająca projekt:  

  • Klimat, relacje, bullying.

Warsztaty pokonferencyjne:

  • Warsztat 3: Ciałopozytywność – 14 listopada 2022 r.
  • Warsztat 4: Laboratorium bullyingowej pomocy – 15 listopada 2022 r.
  • Warsztat 2: Zdrowa, biologicznie zaprogramowana odpowiedź na wszechobecny stres, jako kontekst budowania dobrego klimatu w relacjach interpersonalnych – 24 listopada 2022 r.
  • Warsztat 1: Jak rozmawiać z uczniami o bullyingu – 19 grudnia 2022 r.
22 listopada 2022 r. Kampania społeczna – Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillingu. Start.  

Magdalena Wieczorek

Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli – Bullying: prawdy i mity – Zapobieganie, interwencje.
28 listopada 2022 r. Bullyingowe mity, hity i kity – vol 1  

dr Małgorzata Wójcik, Małgorzata Wójcik

12 grudnia 2022 r. Bullyingowe mity, hity i kity – vol 2  

dr Małgorzata Wójcik, Małgorzata Wójcik

19 grudnia 2022 r. Bullyingowe mity, hity i kity – vol. 3  

dr Małgorzata Wójcik, Małgorzata Wójcik

Opublikowano Kategorie Aktualności