Program szkoleń Falochronowych 2011 / 2012

Nauczyciele, którzy będą budować Szkolne Falochrony uczestniczą w ramach projektu w 25-godzinnym szkoleniu Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska, które jest prowadzone przez nauczycieli – konsultantów ROM-E Metis.

 

Moduł szkoleniowy

Tematyka

Strefa I

Diagnoza środowiska szkolnego.

Diagnoza niebezpieczeństw w środowisku szkolnym.

Analiza specyfiki środowiska szkolnego pod kątem zagrożeń.

Instruktorzy: Jolanta Leśniak, Magdalena Wieczorek, Maria Bernad

Strefa II

Relacje z rodzicami i innymi znaczącymi osobami.

Budowanie indywidualnego kapitału – system wartości i postaw.

MODUŁ I

  • Więź jako wartość – podstawy teorii więzi a teoria rezyliencji; adolescencja jako szansa na kreatywną i satysfakcjonującą dorosłość
  • Percepcja świata w perspektywie nastolatków i dorosłych.
    System wartości, relacje z innymi, nowe media.

MODUŁ II

  • Ja w kontakcie z nastolatkiem.
    Przekonania wspierające relacje i hamujące. Stereotypy w sposobie widzenia wzajemnych kontaktów. Kwestionowanie hamujących przekonań.
  • Jak rozmawiać?
    Komunikacja jako budowanie pomostu pomiędzy światem dorosłych (nauczyciel, rodzic) i nastolatków
Instruktorzy: Tomasz Wojtasik, Barbara Dobias-Mola, Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska, Wiola Baraniak, Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz, Joanna Sylwester, Mirosława Bochner

Strefa III

Budowanie dobrego klimatu szkoły.

Korygowanie niewłaściwych zachowań poprzez modelowanie konstruktywnych działań wychowawczych i profilaktycznych w środowiskach szkolnych.

Trudny uczeń czy wymagający?

Systemowe podejście do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym uczniów.

Diagnoza problemu – różnicowanie kategorii problemów, analiza przyczyn trudności. Zasady budowania strategii korygujących dla dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących.

Korzystanie z potencjału wychowawczego dorosłych w budowaniu relacji nauczyciel / wychowawca – uczeń.

Instruktorzy: Magdalena Wieczorek, Maria Bernad

Strefa IV

Działania interdyscyplinarne. Tworzenie systemowych oddziaływań w zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Diagnoza zasobów środowiska lokalnego w profilaktyce zagrożeń.

Budowanie modelu wsparcia w oparciu o kompetencje instytucji środowiska.

Instruktorzy: Aleksandra Kruszyńska, Grażyna Cybula