Powstały kolejne Szkolne Falochrony w Bydgoszczy

20 listopada 2017 roku w kinie "Jeremi" w Bydgoszczy odbyła się konferencja, na której została podsumowana II edycja projektu profilaktycznego pt: "Falochron dla Bydgoszczy".

Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy i Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego. W konferencji udział wzięły 33 osoby, w tym Pani Jolanta Metkowska – dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Panie wizytatorki Daniela Krężelewska i Monika Laskowska, Pani Teresa Baranowska – reprezentująca Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół biorących udział w II edycji projektu, uczestnicy I edycji Falochronu oraz edycji ogólnopolskiej, jak również inne osoby zainteresowane profilaktyką.

Podczas konferencji Pani Magdalena Wieczorek z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach przedstawiła prezentację pt: „Od wychowania do profilaktyki. Krok po kroku”. Następnie dyrektor poradni Pani Hanna Łyszkiewicz-Krupa przedstawiła wyniki zbiorcze badań ankietowych bydgoskich szkół na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W raporcie uwzględniono wyniki ankietowania 905 osób: 503 uczniów, 292 rodziców i 110 nauczycieli. Szkolne falochrony zbudowało 6 szkół.

Realizatorzy II edycji projektu przedstawili następujące falochrony:

Pani Magdalena Wieczorek podziękowała Pani dyrektor poradni za przeszczepienie Falochronu na grunt województwa kujawsko-pomorskiego, a dyrektorom szkół oraz zaangażowanym nauczycielom za udział w projekcie. Na koniec uczestnicy II edycji zrobili pamiątkowe zdjęcie z szalikiem, który uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych robią na drutach podczas przerw, by w grudniu otulić nim swoją szkołę.

„Falochron dla Bydgoszczy” został wdrożony na podstawie „Falochronu dla Śląska”, do którego przystąpiło 77 szkół. Współautorem projektu jest prof. Jacek Kurzępa z SWPS we Wrocławiu. Obecnie jest wdrażany w 16 województwach przez Stowarzyszenie na rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi”. W edycji ogólnopolskiej biorą udział 3 szkoły z Bydgoszczy, jedna z Dąbrowy Chełmińskiej i jedna z Białych Błot. W bydgoskich edycjach szkolne falochrony zbudowało dotychczas 13 szkół w oparciu o wyłonione czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

„Falochron” jest odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2015, poz.1249), które zobowiązało szkoły i placówki do opracowywania w każdym roku diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka występowania zachowań stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego uczniów i wychowanków. Zmiany w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły/placówki zostały również określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356), na mocy których do 30 września 2017r szkoły i placówki musiały opracować Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

  Szkolny Falochron dla Bydgoszczy - podsumowanie II edycji (2,9 MiB)