Kampania społeczna – Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych

Kampania społeczna – Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzież stworzona została w ramach wdrażania programu Falochron dla Śląska. W bieżącym roku pragniemy Państwa zaprosić do uczestnictwa w Kampanii społecznej, która wykorzystuje potencjał, jaki tkwi w samej młodzieży. W wieku dojrzewania rówieśnicy wywierają na siebie silny wpływ, a pozytywne relacje rówieśnicze mogą zostać wykorzystane w organizowaniu konstruktywnych działań pomocowych na terenie szkoły.

Założenia programowe kampanii:

Program Kampanii Społecznej Falochron został opracowany w ścisłej współpracy z jego autorem – prof. dr hab. Jackiem Kurzępą, specjalizującym się w dziedzinie socjologii młodzieży oraz autorem licznych publikacji na temat profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Kampania kładzie nacisk na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu i wzmacnianiu czynników chroniących. Program Kampanii został oparty o teorię resilience, która zakłada analizę mechanizmów psychologicznych oddziałujących na młodego człowieka, w których identyfikuje się specyficzne dla danego środowiska przyczyny problemów. Taki sposób podejścia skutkuje tworzeniem modeli skutecznie korygujących występujące sytuacje trudne dla młodego człowieka.

Edycja Młodzieży dla Młodzieży będzie realizowana wraz z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Ma być ona sposobem uruchomienia w środowisku szkolnym empatii i rówieśniczego wsparcia w kryzysowych. Szczególnie w obecnej sytuacji pandemii COVID-19.

Cel kampanii:

Celem projektu jest implementacja programu Falochron w 15 placówkach edukacyjnych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) województwa śląskiego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r. m.in. poprzez współpracę z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Nadrzędnym celem programu jest zbudowanie sieci lokalnych Szkolnych Falochronów, czyli wzmocnień wobec czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka.

Korzyści płynące dla szkoły:

Indywidualne Szkolne Falochrony to pomysł na nową jakość profilaktyki w szkołach/placówkach, który sprawdził się już w latach 2012 – 2016, kiedy to program został zaimplementowany w ośmiu śląskich miastach: Katowicach, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie oraz Rybniku. Łącznie Falochron realizowało 77 szkół. W latach 2016 – 2018 Falochron objął działaniem 16 województw w Polsce i był realizowany w ramach Programu Bezpieczna+.

Dlaczego wsparcie rówieśnicze jest skuteczne?

 • Dzieci i młodzież, którzy wychowują się w trudnych warunkach lub doświadczające kryzysów chętniej przyjmuje informacje od swoich rówieśników niż od dorosłych.
 • Łatwiej jest im rozmawiać i szukać rozwiązań na różne tematy z rówieśnikami, niż z dorosłymi.
 • Młodzi ludzie silniej identyfikują się z ludźmi w swoim wieku, a informacje uzyskiwane od rówieśników mogą się im wydawać bardziej wiarygodne.
 • Młodzi ludzie posługują się tym samym językiem.

Korzyści płynące ze stosowania wsparcia rówieśniczego?

 • Programy rówieśnicze pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie młodzieży w kreowaniu zdrowego stylu życia wśród ich rówieśników oraz (pośrednio) całych społeczności szkolnej.
 • Wiarygodność rówieśniczych liderów w środowisku szkolnym.
 • Liderzy rówieśniczy mogą – efektywniej niż dorośli – dotrzeć z celami realizowanych programów do młodzieży z grup wysokiego ryzyka.
 • Program profilaktyczny oparty o pomysły i pracę liderów rówieśniczych jest skuteczny.
 • Młodzież uczestnicząc w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć, nie tylko profilaktycznych, czerpie długoterminowe korzyści dla własnego rozwoju osobistego i społecznego, szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych.

Etapy realizacji Kampanii Społecznej Falochron Młodzież dla Młodzieży na lata 2021 – 2022

Główne działania w ramach projektu
 • rekrutacja 15 placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), które wezmą udział w projekcie;
 • stworzenie grupy sterującej projektem z: nauczyciele – konsultanci ROM-E „Metis” w Katowicach, Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz prof. dr hab. Jackiem Kurzępą;
 • realizacja Falochronu w szkołach;
 • konferencja rozpoczynająca i kończąca projekt;
 • wykorzystanie narzędzia Wirtualne Laboratorium Profilaktyki.
Etap: Młodzież dla Młodzieży
 • wybranie 15 placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) ze szkół Radnych Sejmiku Młodzieżowego;
 • wybranie 4 nauczycieli z każdej ze szkół, zaangażowanie do współpracy samorządów uczniowskich, określenie zasad realizacji Falochronu w 15 szkołach;
 • szkolenie warsztatowe dla 62 Radnych Sejmiku Młodzieżowego, studenckich;
 • konferencja rozpoczynająca projekt.
Etap: Falochron w szkole
 • 25 godzinne szkolenie dla nauczycieli w szkołach,
 • prezentacja i omówienie narzędzi diagnostycznych,
 • ustalenie przebiegu badania ankietowego i przekazania wyników,
 • przeprowadzenie diagnozy z Wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Profilaktyki,
 • analiza wyników badań,
 • rekomendacje do Szkolnego Falochronu,
 • budowa Szkolnych Falochronów, integracja oddziaływań ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
 • aktywizacja Samorządów Uczniowskich,
 • spotkania konsultacyno-interwizyjne dla realizatorów.
Etap: Realizacja Falochronu w szkole
 • realizacja Szkolnych Falochronów,
 • spotkania konsultacyno-interwizyjne dla realizatorów.
Etap: zakończenie i podsumowanie Kampanii Społecznej Falochron
 • spotkanie z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku w celu przedstawienia 15 Falochronów,
 • przestawienie 3 najlepszych Szkolnych Falochronów na konferencji podsumowującej,
 • wręczenie dyplomów dyplomów Szkoła z Falochronem.
Etap: multimedia
 • film na zakończenie projektu,
 • prezentacje multimedialne.

Koordynatorki Kampanii Społecznej Falochron:

Magdalena Wieczorek – nauczyciel-konsultant
mwieczorek@metis.pl

Anna Jakubowska – specjalista ds. projektów
ajakubowska@metis.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy

Opublikowano Kategorie Aktualności